Marketing hỗn hợp 7Ps: Hubspot áp dụng chiến lược này như thế nào?

7P
0

Marketing mix là một công cụ chiến lược Marketing quen thuộc mà bạn biết bị giới hạn theo cách truyền thống trong 4Ps cốt lõi, gồm: Sản phẩm (Product), Giá (Price), Địa điểm (Place)Xúc tiến (Promotion). Đây là một trong ba mô hình tiếp thị hàng đầu được sử dụng nhiều nhất từ trước đến nay.

Mô hình 7Ps được đưa ra bởi E. Jerome McCarthy và xuất bản năm 1960 trong cuốn Basic Marketing của ông. Một cách tiếp cận quản trị Marketing mới.

Chúng tôi tạo hình ảnh minh họa dưới đây về các yếu tố chính của tiếp thị hỗn hợp 7Ps.

 

Marketing hỗn hợp 7Ps

 

Tiếp thị 4Ps được thiết kế vào thời điểm mà các doanh nghiệp bán sản phẩm, hơn là các dịch vụ và vai trò của dịch vụ khách hàng trong việc giúp đỡ phát triển thương hiệu không được biết đến nhiều. Theo thời gian, Booms và Pitner đã thêm 3 yếu tố mở rộng “hỗn hợp dịch vụ 4P’”, gồm: Người tham gia (Participants), Bằng chứng vật lý (Physical Evidence) và Tiến trình (Process), và sau đó Participate được đổi tên thành Con người (People). Ngày này, chúng tôi khuyên rằng nên xem xét chiến dịch 7Ps của chiến lược marketing hỗn hợp khi xem xét các chiến lược cạnh tranh.

Chiến lược 7Ps giúp các công ty xem xét và định nghĩa những vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến việc marketing sản phẩm và dịch vụ, đồng thời nó thường được xem như là khuôn khổ 7Ps cho việc tiếp thị số.

Làm thế nào tôi có thể sử dụng mô hình này?

Các công ty có thể sử dụng mô hình 7Ps để thiết lập mục tiêu, tiến hành phân tích SWOT và thực hiện phân tích cạnh tranh. Đó là một khuôn thực tế để đánh giá một doanh nghiệp đang tồn tại và làm việc thông qua các cách tiếp cận thích hợp trong khi đánh giá yếu tố kết hợp như dưới đây. Bạn hỏi mình những câu hỏi sau để xác định được mô hình 7Ps:

 

7ps marketing mix model

 

 • Sản phẩm / Dịch vụ: Làm thế nào bạn có thể phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn?
 • Giá cả / Chi phí: Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi mô hình giá của chúng tôi?
 • Điểm phân phối / Cách tiếp cận: Có những cách phân phối mới nào cho khách hàng để trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi, ví dụ: trực tuyến, trong cửa hàng, ở điện thoại di động, vv
 • Quảng cáo: Làm thế nào chúng ta có thể thêm vào hoặc bớt đi  các kênh truyền thông phải trả tiền hoặc tự sở hữu?
 • Bằng chứng vật lý: Làm thế nào để chúng tôi trấn an khách hàng, vd. tòa nhà ấn tượng, nhân viên được đào tạo tốt, trang web tuyệt vời?
 • Con người: Ai là người làm việc của chúng ta và độ chênh lệch về kỹ năng của họ?
 • Đối tác: Chúng ta có đang tìm kiếm đối tác mới và quản lý tốt các đối tác hiện có không?

 

Sau đây là ví dụ về một công ty sử dụng chiến lược 7Ps:

Hãy xem HubSpot làm ví dụ. Hubspot được thành lập vào năm 2006; Hubspot có hơn 8.000 khách hàng ở 56 quốc gia và bán phần mềm. Việc tiếp thị Marketing hỗn hợp của họ như thế nào?

Đây là một cái nhìn tổng quan cao nhất; bạn sẽ đưa ra chi tiết hơn và hỏi những câu hỏi sau:

 1. Sản phẩm / Dịch vụ: Bộ công cụ tích hợp cho SEO, viết blog, truyền thông xã hội, trang web, email và các công cụ khác.
 2. Giá cả / Chi phí: Hàng tháng dựa trên đăng ký, Mô hình Dịch vụ Theo Yêu cầu dựa trên số lượng địa chỉ liên hệ trong cơ sở dữ liệu và số người sử dụng dịch vụ.
 3. Điểm phân phối / Các tiếp cận: Trực tuyến, Mạng lưới đối tác, Nhóm người sử dụng theo quốc gia.
 4. Khuyến mãi: Giám đốc phát biểu tại các sự kiện, hội thảo trên web, hướng dẫn hữu ích được thực hiện bởi hiệu quả của SEO. Quảng cáo truyền thông xã hội PPC, ví dụ: LinkedIn.
 5. Bằng chứng vật lý: Xây dựng thương hiệu thống nhất thông tin liên lạc.
 6. Quy trình: Nhiều nhân viên bán hàng đang tham gia vào quá trình chuyển đổi.
 7.  Con người: Đầu tư vào dịch vụ trực tuyến.
 8. Các đối tác: Hubspot hình thành mối quan hệ hợp tác với các công ty truyền thông lớn như Facebook và Google cộng với các đối tác địa phương bao gồm Smart Insights mà họ đang cộng tác với nghiên cứu ở Châu Âu.

Những điều cần xem xét:

Khi sử dụng 7Ps làm mô hình để tiến hành kiểm toán tiếp thị, chúng tôi đều xem xét mỗi P. Thật là không khôn ngoan khi bỏ qua bất kỳ P nào, trừ khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn thì mới nên bỏ qua.

Đọc thêm: Khái quát về mô hình 7P và phạm vi ứng dụng của nó

Nguồn gốc của 7Ps từ đâu?

Bitner, M. J. and Booms, H. (1981). Tổ chức và chiến lược Marketing: Cấu trúc cho những công ty dịch vụ. In Donnelly, J. H. and George, W. R. (Eds). Marketing Dịch vụs, Conference Proceedings. Chicago, IL. Hiệp hội American Marketing. p. 47- 52.

McCarthy, E. J. (1964). Basic Marketing. Richard D. Irwin. Homewood, IL.

Related Blogs

Leave us a comment