KPI Và Phương Pháp Xây Dựng Marketing KPI Hiệu Quả

kpi
0

1 . ĐỊNH NGHĨA

KPI là viết tắt của Key Performance Indicator – chỉ số đánh giá năng lực cốt yếu của một đối tượng, lĩnh vực nào đó, ví dụ như : lĩnh vực Marketing, một công việc, một dự án, lĩnh vực quản lí nhân sự hoặc một quy trình cụ thể nào đó trong kinh doanh. Nhờ có chỉ số KPI mà các doanh nghiệp đã có được một công cụ hỗ trợ lớn trong việc quản lí, phân tích và khảo sát doanh nghiệp, cũng như đo lường và đánh giá mức độ hoàn thành công việc mà doanh nghiệp mình đã đề ra.

Nói một cách khác, KPI chính là cơ sở để dựa vào đó, các doanh nghiệp nắm bắt được nghĩa vụ hoàn thành công việc của các phòng ban, nhằm đảm bảo tính công bằng trong quá trình thực hiện công việc, giúp cho việc đánh giá trách nhiệm làm việc đó trở nên minh bạch, rõ ràng. Tùy theo từng doanh nghiệp, tổ chức mà KPI sẽ khác nhau. Ví dụ như Sales KPI, Marketing KPI, Product KPI….

2. PHÂN LOẠI KPI

Thông thường người ta sẽ chia KPI thành hai loại : KPI gắn với các mục tiêu mang tính chiến lược và KPI gắn với các mục tiêu mang tính chiến thuật. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kĩ hơn về vấn để này!

a. KPI gắn với các mục tiêu mang tính chiến lược

Đây là KPI hướng tới các đối tượng liên quan đến tiền, lợi nhuận, … Đây là những yếu tố xương sườn của cả một công ty. Một cách đơn giản hơn, KPI chiến lược chỉ ra rằng doanh số của doanh nghiệp trong tháng này phải đạt tới con số là X tỷ đồng, nếu không phấn đấu đạt được con số đó thì uy tín doanh nghiệp sẽ bị giảm sút, khó kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư, các phòng ban sẽ bị khiển trách nặng. KPI chiến lược là cả một áp lực lớn đè nặng lên đôi vai của doanh nghiệp.

b. KPI gắn với các mục tiêu mang tính chiến thuật

Để đạt được một chiến lược thì cần đầu tư vào nhiều chiến thuật nhỏ. Do đó, các tầng quản lí sẽ phải tạo ra các KPI chiến thuật để phuc vụ cho mục tiêu lớn hơn, đó là KPI chiến lược. Vẫn biết rằng phải tốt từ cái nhỏ thì mới làm nên được cái lớn, tốt được từ các KPI chiến thuật thì sẽ có khả năng thúc đẩy và phát triển KPI chiến lược.

Tuy nhiên trong một số trường hợp, KPI chiến thuật đều hoàn thành tốt nhưng vẫn không đạt được KPi chiến lược đề ra. Đó là do doanh nghiệp còn chưa khắc phục được một số hạn chế sau đây:

  • KPI chiến thuật được thiết lập ra chưa thực sự đóng góp vào KPI chiến lược. Đây là lỗi KPI chiến thuật thiếu tính đúng đắn
  • KPI chiến thuật không thực tế, thiếu sự liên hệ với KPI chiến lược, dẫn tới sự đi xa quá đà, mất tầm kiểm soát
  • Nguồn nhân lực đóng góp vào KPI chiến thuật còn yếu và việc đi vào hoạt động chưa thực sự hiệu quả để phát triển tối đa lợi ích của KPI chiến thuật mang lại.

3. YÊU CẦU KHI ÁP DỤNG KPI

Một cách đánh giá tính thiết thực của một KPI ta phải kể đến đó là công cụ SMARTER.

S – Specific – Cụ thể: Khi xác định được KPI cụ thể thì mới có hướng đi đúng đắn, tránh sai lầm nhỏ nhặt từ bước đầu dẫn tới việc sai một li, đi một dặm.

M – Measurable – Có thể đo lường: KPI phải được đo lường bởi một đơn vị để doanh nghiệp kiểm soát được dễ dàng hơn.

A – Achivable – Có thể đạt được: KPI phải có tính khả thi, không nên quá tham vọng, xa rời thực tế, gây áp lực tâm lí tới nhân viên, khiến họ khăng khăng nghĩ rằng mình làm việc kém, công việc không đạt được hiệu quả như mong đợi.

R – Realistic – Thực tế: Tương tự như Achivable

T – Timebound – Thời hạn cụ thể: KPI được kiểm soát về mặt thời gian, tránh sự lan man vô định, để mọi người có thể tập trung trí lực hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao

E – Evaluate – Đánh giá: Đám bảo tính liên tục khi tiếp cận đánh giá KPI và mối tương quan với công việc kinh doanh của doanh nghiệp

R – Revaluate – Đánh giá lại: Nhìn lại KPI để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra cơ hội và thách thức, rồi áp dụng một cách thông minh cho những mục tiêu tiếp theo

4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI

Hệ thống xây dựng KPI sau đây không phải áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Ở một góc nhìn khái quát nhất, hệ thống sau đây sẽ là kim chỉ nam cho những tổ chức doanh nghiệp muốn làm tốt hơn nữa về mặt quản lí, đánh giá, khảo sát nguồn nhân lực của công ty mình.

a. Xác định chủ thể của KPI

Chủ thể này nhất định phải là người có chuyên môn cao về KPI, đó có thể là nhà quản lí, người chủ doanh nghiệp, các trưởng phòng, trưởng ban… họ sẽ là người hoạch định KPI cho doanh nghiệp, sau khi đã nắm bắt và hiểu rõ được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức mình

b. Phân công chức năng cho các bộ phận

Các KPI được xây dựng ra phải gắn liền với chức năng nghiệp cụ của từng phòng ban cụ thể

c. Xác định chức danh và trách nhiệm của từng chức danh trong bộ phận

Đi sâu hơn vào từng bộ phận, chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng cá nhân một

d. Xác định các chỉ số KPI

Việc xác định này bao gồm chỉ số của từng nhóm bộ phận, chỉ số của từng cá nhân trong bộ phận, và xây dựng đánh giá từng chỉ số cụ thể.

e. Xác định khung điểm số cho từng kết quả đạt được

f. Đo lường, tổng kết, điều chỉnh.

Đọc thêm: 4 Loại Nội Dung Đặc Biệt Giúp Bạn Thu Hút Khách Hàng

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất giúp chúng ta hiểu được KPI là gì? Phân loại ? Cách áp dụng ? Và cách xây dựng hệ thống KPI ! Hy vọng các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về KPI và thiết lập được KPI hiệu quả cho công ty mình !

Nguyễn Thanh Xuân

Related Blogs

Leave us a comment